§ Om att samarbeta, kund/leverantörsrelation, samarbetspartners, hierarki, respektera varandras tid, kontaktvägar osv

Gäller fr.o.m. 2021-06-01.

§ 1 Allmänt

1.1

Detta användaravtal (“Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kunden (“Kund”) och GoldLife AB (”GoldLife”), med organisationsnummer 556788-8523, Biskop Olovs väg 29, 176 76 Järfälla och gäller för tjänster som beställs av GoldLife om ej annat avtalats.

1.2

Syftet med Avtalet är förutom att reglera förhållandet mellan Kund och GoldLife att säkerställa andra Internetanvändares rättigheter inte kränks samt att samexistens med övriga kunder fungerar på ett tillfredsställande sätt i den gemensamma servermiljön.

1.3

I och med beställning av tjänst från GoldLife accepterar Kund detta Avtal.

1.4

GoldLife äger rätt att neka Kund att beställa tjänst om en bedömning görs att Kund kan komma att missbruka tjänsten.

§ 2 Levererad tjänst (“Tjänsten”)

2.1

GoldLife tillhandahåller hosting i en delad servermiljö (webbhotell), samt administrationstjänster som tillval (managed).

2.2

Kund har möjlighet att beställa tjänster såsom webbhotellkonto i denna miljö. Dessutom erbjuds ett antal tilläggstjänster för att underlätta för Kund att starta en webbplats. För att klargöra vilka tjänster som ingår i Avtalet hänvisas Kund till beställningsformuläret på webbplatsen.

2.3

För kund som är under 18 år krävs målsmans underskrift vid beställning av tjänst.

§ 3 Domännamn

3.1

GoldLife administrerar registrering av domännamn hos ägaren (även kallad registry) av toppdomänen (t.ex. .se, .nu, .com).

3.2

I de fall GoldLife inte kan registrera direkt under registryt av toppdomänen, används tredje part. GoldLife förbehåller sig rätten att delge tredje part kunds kontaktuppgifter för att genomföra registrering av domännamnet.

3.3

För varje toppdomän gäller de villkor som har satts upp av registryt till toppdomänen.

3.4

GoldLife förbehåller sig rätten att registreras som teknisk, administrativ och/eller fakturakontakt om detta krävs av registry till toppdomänen eller tredje part som använts för registrering.

3.5

GoldLife garanterar inte ett domännamns tillgänglighet innan dess att registreringsbekräftelse har tillsänts Kund. I det fall registrering skulle misslyckas erbjuds Kund välja annat ledigt domännamn till samma värde eller få pengarna tillgodo på Kundavdelningen.

3.6

Återställning av domännamn som hamnat i karantän på grund av utebliven förnyelse kan medföra en ytterligare avgift. Avgiftens storlek beror på vilken toppdomän det gäller och vem som är Registrar.

3.7

Obetalda domännamn förlängs ej av GoldLife. Kund ansvarar för att betalning kommit GoldLife tillhanda senast på förfallodatum.

3.8

Återbetalning av avgifter för registrerade domännamn görs ej.

§ 4 Beställningsförfarande

4.1

Alla tjänster beställs på Webbplatsen. Bekräftelse på beställning skickas till registrerad e-postadress. Kund ansvarar för att beställning och betalning är korrekt utförda. Tjänsten aktiveras först när betalning är registrerad.

4.2

Kund har rätt att frånträda avtalet gällande GoldLifes tjänster enligt ”Distans- och hemförsäljningslagen” (2005:59) genom att meddela GoldLife om detta inom 60 dagar från det avtalet påbörjats. Undantag från distanslagens ångerrätt gäller för domännamn och tjänster som faktureras i efterhand t.ex. OtherCloud eller konsultuppdrag. För dessa tjänster gäller ingen ångerrätt. Ångerrätten täcker ej heller återbetalning av startavgifter, brevfakturaavgifter och installationshjälp.

4.3

Beställningar där betalning ej kommit oss tillhanda senast 60 dagar efter orderdatum tas bort.

4.4

Om kund önskar ändra abonnemangsperiod ska innestående fakturor för tjänsten vara betalda.

§ 5 Avtalsperiod och uppsägning

5.1

Beställningar som genomförs på webbplatsen gäller tillsvidare. Avtalsperioder varierar beroende på beställd tjänst, och framgår på webbplatsen. Tjänsten förlängs per automatik med en ny avtalsperiod om den ej sägs upp. Tjänst som beställts via offert gäller enligt orderbekräftelse. Avtalet gäller så länge tjänsten finns hos GoldLife.

5.2

Uppsägning görs via GoldLifes Support. Bekräftelse att uppsägning erhållits skickas till registrerad e-postadress.

5.3

Om betalning uteblivit vid ny påbörjad avtalsperiod, kommer domännamn inte förnyas. Hostingtjänster inaktiveras efter 12 dagar, och raderas efter ca 90 dagar vid fortsatt utebliven betalning.

5.4

Vid inaktivering av tjänsten har GoldLife rätt att informera om detta via GoldLifes spärrsida och/eller via e-post.

5.5

Om uppsägning sker under en pågående avtalsperiod sker ingen återbetalning för kvarstående tid.

5.6

Om Kund bryter mot Avtalet uppmärksammar GoldLife kund om detta. Kund har då 5 dagar att åtgärda eventuella fel. Om Avtalsbrott kvarstår efter 5 dagar äger GoldLife rätt att säga upp tjänsten med omgående verkan.

5.7

Betalningsskyldighet föreligger för beställd tjänst. Detta gäller även om beställd tjänst ej nyttjats. Detta gäller ej under period för Testkonto.

§ 6 Otillåten användning och missbruk

6.1

GoldLifes tjänster skall endast användas till lagliga syften. Sändning, lagring, distribution eller länkning av någon information, data eller material som är olaglig är förbjudet. Det här innehåller, men är inte begränsat till; upphovsrättsskyddat material, företagshemligheter eller annat material som används utan tillåtelse från ägaren; material innehållande hets mot folkgrupp; material som bryter mot PUL.

6.2

GoldLife accepterar ej material av oetisk eller stötande karaktär eller våldsamt material.

6.3

Alla försök till att underminera och/eller orsaka skada på GoldLife servrar och/eller kunder är strängt förbjudet. T.ex. försök till intrång i, spaning på eller störning av system och/eller nätverk kan resultera i skadeståndsskyldighet.

6.4

Det är under inga omständigheter tillåtet att sälja vidare tjänster i delad miljö som kund har hos GoldLife. Detta gäller även det obegränsade antal domäner man har rätt att koppla till kontot. Endast kundägda domännamn får använda sig av tjänsterna kopplade till kontot, uppenbar missbruk leder till avstängning av konto.

6.5

GoldLife har endast möjlighet att ge support till abonnemangsinnehavaren om annat ej anges för tjänsten. Återförsäljare är själva ansvariga för support gentemot sina kunder. Vi har endast möjlighet att ge support på de tjänster som GoldLife tillhandahåller. I de fall Kund använder tredje parts programvara för exempelvis byggnation av webbplats, ger vi inte support för dessa programvaror.

6.6

I fall där kund ihållande använder resurser utöver vad som enligt avtal ingår i aktuell tjänst erbjuds kund att uppgradera till en lämplig tjänst eller alternativt att sänka utnyttjandet av resurser till acceptabla nivåer. GoldLife förbehåller sig rätten att vidta åtgärder om inte Kund agerar för att minska resursutnyttjandet.

6.7

Vid kontakt med supporten som ligger långt över det normala så kan supportkontakt begränsas till e-post eller offereras för utökad support.

6.8

GoldLife har även rätt att stänga av tjänsten till följd av polisanmälan, utredning, tvist eller dylikt gällande tjänsten om GoldLife bedömer att detta behövs för att förhindra eventuell brottslighet.

§ 7 Tillgänglighet, uppdateringar och felsökning.

7.1

GoldLife strävar att vara helt felfria, dock måste en del uppdateringar och systemarbeten genomföras. Vid driftstörningar, planerade uppdateringar m.m. meddelas detta på vår webbplats samt i sociala medier. Dessa arbeten görs i största möjliga utsträckning efter kontorstid, dock kan detta inte garanteras. En tillgänglighet på 99,6 % garanteras, baserat på kalenderår för våra webbhotelltjänster. Managed server med högre SLA (Service Level Agreement) kan erbjudas för ännu högre tillgänglighet.

7.2

GoldLife har rätt att när som helst under pågående avtalsperiod göra uppgraderingar och/eller uppdateringar på programvara. GoldLife har även rätt att ta bort programvara som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt enligt GoldLifes bedömning. Borttagning av programvara som påverkar kund, kommer att meddelas via GoldLifes webbplats samt sociala medier i den utsträckning det är möjligt.

7.3

GoldLife har rätt att kontrollera data relaterat till Kunds tjänst i samband med felsökning eller abuse-ärenden.

7.4

GoldLife förbehåller sig rätt att med automatiska metoder söka igenom data på Kunds tjänster för identifiering av skadliga filer samt kända säkerhetshål. Rätten innefattar men är inte begränsad till automatisk patchning eller spärr av filer av denna karaktär. Resultat av dessa automatiska genomsökningar omfattar ibland rapport till Kund via mail särskilt då åtgärd krävs från Kunds sida.

§ 8 Avgifter och Betalningsvillkor

8.1

Betalning av tjänst sker i förskott för hela avtalsperioden. Betalningsvillkor är 15 dagar netto för kvartalsbetalning. Tjänsten aktiveras initialt vid fullgjord betalning. Moms med 25% tillkommer på våra priser. För vissa tjänster tillkommer en startavgift enligt information på webbplatsen.

Kund ansvarar för att korrekt fakturanummer anges vid betalning så att matchning av betalning mot korrekt faktura kan utföras.

8.2

GoldLife debiterar ingen i faktureringskostnad vid e-postfaktura. Vid brevfaktura debiteras en faktureringsavgift. En lagstadgad påminnelseavgift kan påförs efter förfallodatum.

Vid försenad eller utebliven betalning för tjänster som efterfaktureras har GoldLife rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

Vidare har GoldLife rätt att stänga av tjänsten om Kund underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig varning har skickats till Kund, antingen via e-post eller brev. Vid avstängning av tjänsten har GoldLife rätt att informera detta via GoldLifes spärrsida eller e-post.

8.3

I de fall avgifter för GoldLifes tjänster höjs, meddelas Kund om detta på GoldLifes webbplats, minst 30 dagar innan prishöjningen träder i kraft. Avgiftssänkning behöver däremot inte meddelas i förväg. I de fall Kund inte godkänner prishöjningen har Kund rätt att säga upp sitt abonnemang senast 30 dagar efter att prishöjningen trätt i kraft. Eventuella kampanjpriser påverkar inte de avtal som redan är tecknade.

8.4

Outnyttjade abonnemang måste också betalas. Periodpriserna är de samma oavsett hur mycket av ett abonnemang Kund använder, eller hur ofta det används. Även avstängda konton måste betalas för den tid de är avstängda.

8.5

GoldLife har rätt att ta bort abonnemang och domän vid obetald faktura. 3 månader efter förfallen faktura sägs det förfallna avtalet upp automatiskt. Detta gäller inte i de fall annat har avtalats efter offert från GoldLife, exempelvis då Kund leasar server.

8.6

Felaktiga betalningar från Kund såsom överbetalningar, betalningar på makulerad faktura etc. registreras som ett tillgodohavande på Kunds konto. Tillgodohavandet kan nyttjas för betalning av framtida fakturor. Kund måste i så fall själv aktivt välja det som betalsätt. Om Kund ej nyttjat sitt tillgodohavande efter 13 månader från det datum då inbetalningen registrerades på Kunds konto förfaller tillgodohavandet.

Återbetalning av ej förfallet tillgodohavande sker på begäran från Kund.

8.7

Betalning för att lägga till en kredit registreras som ett tillgodohavande på Kunds konto och kan utnyttjas för betalning av framtida fakturor inom 13 månader då tillgodohavandet förfaller.
Återbetalning av inbetald kredit sker ej.

8.8

Återbetalning sker utan onödigt dröjsmål och via samma betalningsväg som Kund själv använt för den inledande affärshändelsen om Kund inte uttryckligen kommit överens med GoldLife om något annat.

§ 9 Överlåtelse av tjänst och domäner

9.1

I de fall en Kund önskar överlåta sitt avtal till annan juridisk eller fysisk person kan detta göras först efter att den frånträdande kunden reglerat samtliga skulder hos GoldLife.

Överlåtelsen av vissa domäner måste skrivas under av registrerad Firmatecknare, som vid konkurs eller dödsfall ingår i ett konkurs- eller dödsbo.

Avtalet måste godkännas av tillträdande kund. En administrativ avgift tas ut av den tillträdande parten för det administrativa arbete som uppkommer i samband med ett ägarbyte. Prislistan på GoldLifes webbplats anger aktuell prisinformation, vilken kan skilja sig åt beroende på vilket toppdomännamn överlåtelsen avser.

§ 10 Ersättning för driftstörning och skadestånd

10.1

GoldLife ansvarar enbart för skador som orsakats av försummelse av GoldLife. Kund som drabbas av skada kan kräva ersättning för detta. Sådant ersättningskrav ska vara GoldLife tillhanda inom 7 dagar från det att felet upptäcktes, för att vara giltigt. Ersättningens storlek baseras på abonnemangstyp och hur länge abonnemanget inte kunnat nyttjas. Ersättningen kan aldrig överstiga den aktuella månadens avgift. Utöver detta kan ingen ersättning i form av skadestånd krävas. Kund kan heller aldrig kräva skadestånd från GoldLife för indirekt skada såsom utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill och/eller förlust/förvanskning av data.

10.2

GoldLife svarar aldrig för skador som kan uppkomma genom att beställt domännamn är upptaget eller blir upptaget innan beställningen är klar hos registry.

10.3

Ersättning av den här typen kan inte krävas då kontot stängs av p.g.a. avtalsbrott såsom obetald faktura eller direkt eller indirekt skada mot GoldLifes resurser. Ersättning av den här typen kan heller aldrig krävas då tredje part är ansvarig för felet eller när planerade driftavbrott är meddelade via GoldLifes webbplats.

§ 11 Kontaktuppgifter

11.1

Följande media kan användas för kontakt med GoldLife: E-post, post, telefon, sociala medier eller chatt. Kontaktuppgifterna hålls uppdaterade på webbplatsen.

11.2

Kund ansvarar för att kunduppgifterna är aktuella och korrekta gällande Kunds adress, telefon och e-postadress samt kontaktperson i GoldLifes kundregister. Ändringar utförs via GoldLifes Support.

11.3

Om Kund har tillgång till flera kundkonton hos GoldLife ansvarar Kund själv för att beställningar av tjänster och domäner görs på rätt kundkonto och med korrekta uppgifter.

§ 12 Personuppgifter och datalagring

Vi följer Dataskyddsförordningen – GDPR

Vår Integritetspolicy/Personuppgiftspolicy som reglerar hur vi hanterar personuppgifter om dig som kund till oss finns här. https://goldlife.se/gdpr/

Vårt Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA/PUBA) som reglerar hur vi hanterar de personuppgifter kunder eventuellt väljer att lagra i våra tjänster finns på den länkande sidan tillsammans med svar på vanliga frågor. https://goldlife.se/gdpr/

Både vår Integritetspolicy och vårt Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA/PUBA) är en integrerade bilagor av vårt användaravtal och behöver inte godkännas utöver kunds godkännande av vårt användaravtal.

§ 13 Force Majeure

13.1

GoldLife skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om GoldLifes åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken GoldLife ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet. GoldLife har heller ingen möjlighet att ta ansvar för tredje parts otillåtna intrång i GoldLifes resurser.

§ 14 Tvist

14.1

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk domstol, i första hand Stockholms tingsrätt, med tillämpning av svensk rätt eller genom annat förfarande som parterna kan komma överens om.

§ 15 Ändring av villkor

15.1

Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare. Ändring i dessa villkor meddelas på GoldLifes webbplats och via e-post till Kund. Avtalet börjar gälla tidigast 1 månad efter att ändringar meddelats.

§ 16 Övrigt

16.1

GoldLife kan inte ta ansvar för material som skickas i form av cd-skivor, personbevis mm. Vi kan ej heller skicka tillbaka något material som ligger utanför de förpliktelser vi har i enlighet med GDPR.

16.2

GoldLife tillämpar gällande sekretesslagar för kunduppgifter och annan information gällande Kund till tredje part.

16.3

GoldLife förbehåller sig rätten att använda Kunds webbplatser som referenser. Önskar ni inte finnas med som referens vänligen meddela GoldLife detta skriftligt.